Tổng Giám đốc chúc Tết và kiểm tra công tác của Công ty Quản lý bay miền Trung