Tổng Giám đốc yêu cầu tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương