Trạm Radar - Thông tin Cà Mau - 20 năm một chặng đường hình thành và phát triển