Triển khai mô hình tổ chức kỹ thuật trong toàn Tổng công ty