Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới