Trung tâm Cảnh báo thời tiết tổ chức tổng kết thời, bình giảng rút kinh nghiệm cấp cơ sở tháng 4 năm 2023