Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Nghiệp vụ QLB đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên Thông tin hàng không năm 2021