Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay ban hành áp dụng nội bộ Tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015