Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017