Trung tâm HĐ ĐHB tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014