Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tổ chức chương trình huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động