Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015