Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015