Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng: Hội nghị Công tác khí tượng năm 2019