Trung tâm Khí tượng hàng không tích cực đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ