Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội thảo về công tác Quản lý luồng không lưu tại khu vực phía Nam