Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới