Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập