Trung tâm TBTTHK tổ chức lễ phát động, ký kết giao ước thi đua và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013