Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Lễ phát động, ký kết giao ước thi đua