Trung tâm Thông báo tin tức hàng không thực hiện việc di chuyển trụ sở làm việc