Vai trò quan trọng của tin tức hàng không trong tương lai đối với chuỗi hoạt động hàng không