VATM ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19