VATM: Ban hành chương trình kế hoạch thi đua năm 2019