VATM ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19