VATM: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban An toàn- An ninh