VATM tham dự Hội nghị các nhà sử dụng “Công cụ quản lý an toàn - Safety Management Tools”