VATM: Thành lập Tổ công tác rà soát đào tạo huấn luyện nhân viên ARO và AIS tại sân