VATM: Tổ chức chào đón chuyến bay thứ 700 nghìn trong năm 2016