VATM: Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020