VATM: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2016 và triền khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017