Việt Nam tham dự Hội nghị nhóm chuyên trách Thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 12