Việt Nam tham dự Hội thảo và Hội nghị ICAO về Quản lý Quản lý thông tin trên diện rộng (SWIM)