Vững tin trực chốt nơi tuyến đầu đảm bảo cung cấp dịch vụ CNS