Ban điều hành khu vực Châu Mỹ Latinh và Caribe của CANSO ký Văn bản thỏa thuận với Phòng khai thác không gian -Tổ chức điều hành bay (ATO)- FAA