Cách tiếp cận hợp tác nhằm khôi phục và tăng khả năng phục hồi ngành Hàng không