CANSO công bố các giải pháp giúp các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay quản lý nhu cầu hoạt động bay trong mùa hè năm nay tại Châu Âu