CANSO tham gia với các bên liên quan ra tuyên bố về hành động khẩn cấp trong ngành hàng không châu Âu