Chi bộ Ban An toàn –Chất lượng và An ninh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022