Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị an toàn 2017