Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị Công tác kỹ thuật 2017