Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức huấn luyện công tác quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ