DSNA Pháp phối hợp triển khai chương trình hiện đại hóa Inmarsat