FAA xúc tiến việc thiết kế mới các Đài KSKL bền vững trong tương lai