Giới thiệu về Thông tri hàng không

Thông tri hàng không (AIC- Aeronautical information circular): là bản thông báo tin tức hàng không gồm những thông tin liên quan đến an toàn bay, dẫn đường, kỹ thuật, hành chính, pháp luật của Việt Nam mà những tin tức đó không phù hợp phổ biến bằng NOTAM hoặc AIP.

Ban Không lưu xin giới thiệu khái quát về Thông tri hàng không:

  • AIC phải được phát hành phù hợp với tiêu chuẩn do ICAO quy định tại Phụ ước 15 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế và Tài liệu hướng dẫn dịch vụ thông báo tin tức hàng không Doc.8126 của ICAO.
  • AIC được phát hành bao gồm cả phần chữ và bản đồ.
  • AIC của Việt Nam gồm có hai loại A và C

+ Loại A để phát hành quốc tế;

+ Loại C để phát hành nội địa.

  • Mỗi AIC được đánh số thứ tự kế tiếp trên cơ sở lịch năm. Số năm được biểu thị bằng hai chữ số, là một phần của ký hiệu AIC.
  • Màu sắc để nhận biết AIC được quy định là màu xanh da trời.
  • Một bản tổng kết các AIC còn hiệu lực (AIC checklist) được phát vào đầu năm và phát hành như một AIC thông thường. AIC này liệt kê tất cả các AIC còn hiệu lực và có số A01/năm phát hành. Ví dụ: AIC A01/14
  • AIC thông báo những ngày quan trọng của chu kỳ AIRAC (Aeronautical Information regulation and control) trong năm và có số A02/năm phát hành. Ví dụ: AIC A02/14
  • Những tin tức hàng không nhận được nhưng không đủ thời gian để soạn thảo đưa vào AIC sẽ thông báo bằng hình thức thích hợp theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.