ICAO đưa ra kêu gọi mới về trách nhiệm phối hợp trong tình hình dịch COVID-19