Kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19 được kích hoạt tại Công ty Quản lý bay miền Bắc