Kiểm tra, chạy thử phục vụ công tác nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ tải giả thông minh 500 KVA"