Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty Quản lý bay miền Trung