Lãnh đạo Trung tâm Quản lý luồng Không lưu kiểm tra các vị trí trực Tết và trao chứng chỉ ISO 9001:2015